Yhdistyksen säännöt

Bichon Sukuisten Koirien Rescue ry (BSKR) yhdistyksen säännöt
(Coton de Tuléar, Havannankoira, Maltankoira, Bichon Frise, Löwshen, Bolognese, Venäjänbolonka)



Yhdistyksen nimi: Bichon Sukuisten Koirien Rescue ry. 
Yhdistyksestä voidaan käyttää myös lyhennettä BSKR.
Kotipaikka: Helsinki
Toiminta-alue: Suomi (valtakunnallinen toiminta).


Yhdistyksen kieli: Suomi


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:


 1. Vähentää bichon-rotuisiin koiriin kohdistuvia kaltoinkohteluja ja hylkäämisiä,
 2. Pyrkiä ennaltaehkäisemään bichon-rotuisten rescue- ja aikuisten kodinvaihtajakoirien turhia kodinvaihtoja,
 3. Tukea bichon-rotuisten rescue-koirien aikuisten kodinvaihtakoirien perheitä ongelmatilanteissa.
 4. Vastustaa pentutehtailua ja muuta epäeettistä kasvatustoimintaa ja –koiranpitoa.
 5. Vaikuttaa yleiseen asenteeseen eettisen eläinpidon ja -kasvatustoiminnan puolesta.
 6. Nostaa koirien käyttäytymisprofiilia, vähentämällä koti- ja harrastekoirien häiriö-käyttäytymisien aiheuttamia konflikteja naapurustojen ja muiden ihmisten välisissä kanssakäymisissä.
 7. Opastaa ja ohjaa bichon-rotuisten koirien hoitotoimenpiteiden suorittamisessa.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys:


 1. Tarjoaa pakko- tai vaikeassa- ja suuria ratkaisuja vaativissa elämäntilanteessa oleville bichon-rotuisten koirien omistajille helposti lähestyttävää ja pehmeää vaihtoehtoa koiran uudelleen sijoittamiseksi.
 2. Etsii aktiivisesti bichon-rotuisille rescue-koirille ja aikuisille bichon-rotuisille kodinvaihtajille sekä tilapäisiä koteja että pysyviä loppuelämän koteja.
 3. Pyrkii ennaltaehkäisemään turhaa kodinvaihtoa rotukohtaisella neuvonnalla ja ohjauksella.
 4. Toimii tukea-antavana tahona bichon-rotuisten rescue-koirien perheille ongelmatilanteissa.oimii tiedottavana kanavana pentutehtailun vastustamisessa.
 5. Pyrkii tiedottamisen välityksellä lisäämään tietoisuutta pentutehtailun epäeettisyydestä.
 6. Pyrkii vaikuttamaan yleiseen asenteeseen pentutehtailun jatkumisen mahdollista-misen vastaiseksi.
 7. Pyrkii tiedottamisella ja luennoilla vaikuttamaan koiranostajien tekemiin valintoihin eettisen kasvatustyön puolesta ja sitä kautta vähentämään pentutehtailijoiden myymien koirien kysyntää.
 8. Tarjoaa 10-18 vuotiaiden kohderyhmälle interaktiivisia luentoja pentutehtailuista, eettisestä jalostustoiminnasta, ongelmakoirista; kouluissa, nuorisotaloilla ja muissa kohderyhmälle tarkoitetuissa paikoissa.Järjestää sekä koulutustilaisuuksia että ongelmakoirakoulutusta jäsenille, koirien omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. 
 9. Järjestää bichon-rotuisten koirien hoitotoimenpiteisiin liittyviä koulutustilaisuuksia.
 10. Toimii yhdessä ja ylläpitää yhteyksiä; rotuyhdistyksiin, koirankasvattajiin, koira-harrastajiin ja muihin eläinsuojelujärjestöihin.
 11. Julkaisee toiminnastaan tiedotetta 2-4 kertaa vuodessa.


Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää sekä jäsen- että kannatusjäsenmaksuja, joiden suuruuksista päätetään syyskokouksessa.  Lisäksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:


 1.  järjestää maksullisia, yhdistyksen toimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia ja luentoja;  jäsenistölleen, kohderyhmilleen ja muille yhteistyötahoilleen.
 2. myydä yhdistyksen mainostuotteita.
 3. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. 
 4. järjestää keräyksiä ja arpajaisia. 
 5. järjestää myyjäisiä ja ylläpitää kirpputoritoiminta 
 6. hinnoitella välitettävät koirat kulukorvausten kattamiseen.
.

Yhdistyksen omaisuus

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää- ja irtainta omaisuutta.


Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen rekisteröidyn yhdistyksen, yhteisön tai säätiön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Henkilöjäsen voi olla vuosi- tai perhejäsen. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yli 15-vuotias henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen perheeseen kuuluva henkilö.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.  

Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.


Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.



Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-johtajalle tai suullisesti ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta maaliskuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamisesta päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.



Toiminnantarkastajat/tilintarkastajat

Toiminnantarkastajat: yksi toiminnantarkastaja varatoiminnantarkastaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Tilintarkastajat: yksi tilintarkastaja (vaihtoehtoisesti tilitoimisto) valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.


10§
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yhden kalenterivuoden.



11§
Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistys-kokoukset.



12§
Yhdistyskokoukset ja kokousedustajat

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen yhdistyskokoukseen: syyskokouk-seen loka-marraskuussa ja vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla vuosi-, perhe- ja  kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla on kolme (3) ääntä kutakin alkavaa 50 henkilöjäsentään kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) ääntä. Yhteisö- ja asian-tuntijajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta, sekä yksinkertaisella ääntenenem-mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

Kokouspaikka ja –päivä sovitaan edellisessä kokouksessa ja ilmoitetaan jäsenistölle sekä sähköpostitse että yhdistyksen julkaisemassa tiedotteessa.



13§
Yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yhdistykselle sihteeri.
 8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 9. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 10. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 11. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.


14§
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 2-8  muuta jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arpomalla, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-tajan, sihteeri ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituk-sen ulkopuolelta, kuten myös muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätös-valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen nimen kirjoitta-vat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi (2) yhdessä.


15§
Hallituksen tehtävät:


 1. Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista.
 2. Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset.
 3. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 4. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.


16§
Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla (kaksi yhdessä).

Yhdistyksen verotukseen liittyvissä asioissa neuvoo yhdistyksen kotipaikan verotoimisto.


17§
Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä.  Muutosesityksen hyväksymiseksi tulemiselta vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutosesitys on julkaistava kokouskutsussa.


18§
Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouk-sessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai vuosi-kokous. Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾ enem-mistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperäisen toiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-tyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos etukäteen kommentistasi ja kiinnostuksestasi Coton Rescue - Suomi toimintaa kohtaan.